ENG
14.4.2022.

Predavanje „Vozim iako ne hodam“

Cilj aktivnosti:

- cilj je projekta edukacija mladih o sigurnosti u prometu

Namjena aktivnosti:

- potaknuti učenike na razmišljanje o posljedicama neodgovornog ponašanja slušajući životne priče osoba koje su doživjele prometnu nesreću s čijim se posljedicama danas nose

Nositelji aktivnosti:

- Savez paraplegičara USK

Način realizacije aktivnosti:

- organizacija predavanja članova Saveza paraplegičara USK

Vremenik aktivnosti:

- tijekom školske godine

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- prezentacija naučenoga
- promocija teme preko školske internetske stranice, novinsko izvješće u školskim novinama

 

Powered by
ITO