ENG
14.4.2022.

Predavanje o prevenciji raka dojke

Cilj aktivnosti:

- edukacija mladih o preventivnim pregledima za rano otkrivanje raka dojke

Namjena aktivnosti:

- upoznati učenike sa otkrivanjem ranih znakova raka dojke i potaknuti ih na samostalne preventivne preglede

Nositelji aktivnosti:

- Udruga „Novi pogled“

Način realizacije aktivnosti:

- organizacija predavanja članica udruge

Vremenik aktivnosti:

- listopad (mjesec borbe protiv raka dojke)

Troškovnik aktivnosti:

- troškovi nisu planirani

Način vrjednovanja i način korištenja rezultata:

- prezentacija naučenoga
- promocija teme preko školske internetske stranice, novinsko izvješće u školskim novinama

Powered by
ITO