Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta u školskoj 2021./2022. godini

Na temelju članka 62. i 96. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine: broj 8/00, 4/04, 5/04, 8/06,)  članka 47. Statuta Gimnazije fra Grge Martića Mostar, čl. 8. i 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u HNŽ-u, br.: 05-02-02-1315/21 od. 9. 9. 2021.  na temelju suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-1862-4/21 od 28. 12. 2021. i na temelju izmjene suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-1862-6/21 od 10. 1. 2022., Školski odbor Gimnazije fra Grge Martića Mostar raspisuje

NATJEČAJ 

za popunu slobodnih radnih mjesta u školskoj 2021./2022. godini:     

(A) – na određeno vrijeme – do 30. 6. 2022.

 1. profesor  hrvatskoga jezika                        1 djelatnik    (18 sati)
 2. profesor  njemačkoga jezika                      1 djelatnik    (puna norma)
 3. profesor  njemačkoga jezika                      1 djelatnik    (2 sata)
 4. profesor  latinskoga jezika                         1 djelatnik    (2 sata)
 5. profesor  matematike                                 1 djelatnik    (puna norma)
 6. profesor  matematike                                 1 djelatnik    (19 sat)
 7. profesor fizike                                             1 djelatnik    (6 sati)
 8. profesor zemljopisa                                    1 djelatnik    (5 sati)
 9. profesor etike                                              1 djelatnik    (4 sata )
 10. profesor filozofije                                       1 djelatnik    (10 sati)
 11. profesor logike                                           1 djelatnik    (5 sati )
 12. profesor vjeronauka                                   1 djelatnik    (2 sata )
 13. profesor tjelesne i zdravstvene kulture      1 djelatnik    (4 sata )
 14. profesor politike i građanskoga društva,                                                                                                                                                    gospodarstva                                                1 djelatnik (4 sata)
 15. profesor glazbene umjetnosti                    1 djelatnik    (2 sata )
 16. profesor likovne umjetnosti                       1 djelatnik    (2 sata)
 17. profesor psihologije                                    1 djelatnik    (2 sata)
 18. profesor kemije                                           1 djelatnik    (6 sati)
 19. knjižničar                                                     1 djelatnik    (pola radnog vremena )
 20. spremačica                                                  2 djelatnika   (puno radno vrijeme)

 

(B) – na određeno vrijeme- do povratka djelatnika s bolovanja, a najdulje do 30. 6. 2022.

 1. profesor matematike                                 1 djelatnik    (puna norma)

 

(C) – na određeno vrijeme – do povratka djelatnika s neplaćenog odsustva, a najdulje do 30. 6. 2022.

 1. profesor njemačkoga jezika                      1 djelatnik    (puna norma)

 

(D) – na neodređeno vrijeme-

 1. profesor hrvatskoga jezika                       1 djelatnik    (puna norma)
 2. profesor latinskoga jezika                        1 djelatnik    (puna norma)
 3. profesor likovne umjetnosti                     1 djelatnik    (20 sati)
 4. profesor psihologije                                  1 djelatnik    (10 sati)
 5. spremačica                                                1  djelatnik    (puno radno vrijeme)

 

Tjedna nastavna norma određuje se početkom školske godine u skladu s potrebama Škole.

 

Kandidati pored općih Zakonom predviđenih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNŽ-a (8/00, 4/04, 5/04, 8/06), važećim Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pedagoškim standardima i normativima te ostalim normativnim aktima ove Škole kako slijedi:

Za radna mjesta pod A. 1.-19., pod B. 1., pod C. 1. i pod D. 1.- 4 traži se odgovarajuća visoka stručna sprema (VSS VII/1) stečena prije provedbe Bolonjskoga procesa ili završen drugi (diplomski) ciklus visokoškolskoga obrazovanja (master studij) po Bolonjskom procesu s ukupno ostvarenih 300 ECTS bodova.

Za radna mjesta pod A. 20., i pod D. 5. traži se najmanje završena osnovna škola.

Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • kraći životopis
 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
 • diplomu/svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi (ako diploma/svjedodžba nije stečena u BiH i rješenje o nostrifikaciji )
 • dodatak diplomi za kandidate koji su školovanje završili po Bolonjskom procesu
 • uvjerenje o stručnom ispitu (ako ga je kandidat položio)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda MIO/PIO i druge potvrde koje dokazuju rad u struci)
 • dokaz o vremenu čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem (potvrda sa Zavoda za zapošljavanje).

Dokumentacija koja se prilaže mora biti original ili ovjerena preslika (ne starija od 6 mjeseci).

Napomena: Na temelju čl. 17. i 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“,broj: 6/18) prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja, o čemu je uz prijavu na natječaj potrebno dostaviti dokaz.

                                                                     

Kandidati koji ispunjavaju uvjete, pristupit će pismenom testiranju koje će se održati  25. 1. 2022. u 12.00 sati u prostorijama Škole. Nakon pismenog dijela ispita kandidati su dužni pristupiti intervjuu koji će s njima obaviti Natječajno povjerenstvo. Raspored o održavanju intervjua bit će oglašen na internetskoj stranici škole, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.            

Za radno mjesto spremačice obavit će se samo intervju.

 

Kandidati su obvezni navesti točnu adresu, broj telefona i po mogućnosti e-adresu.

Nakon konačne odluke o izboru,  a prije zaključivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), te potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX. st.1. Ustava BiH. 

 

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.                                                                                                              Prijave s naznakom „Za Natječajno povjerenstvo – ne otvarati“ slati poštom na adresu:

GIMNAZIJA

FRA  GRGE  MARTIĆA  MOSTAR

Kralja  Tomislava  9 a

 88 000  Mostar

Mostar, 11. 1. 2022.

                                                                                                                                   Školski odbor

                                                                                                           Gimnazije fra Grge Martića Mostar

Comments are closed.